Algemene Voorwaarden

Markthandel JanJP

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Markthandel JanJP, hierna “vogelsupplementen.nl”.
1.2 Door met Vogelsupplementen.nl een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Vogelsupplementen.nl gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
1.3 Alle door Vogelsupplementen.nl gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Vogelsupplementen.nl of door feitelijke uitvoering door Vogelsupplementen.nl komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Vogelsupplementen.nl slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Vogelsupplementen.nl zijn bevestigd c.q. feitelijk door Vogelsupplementen.nl zijn uitgevoerd.
2. LEVERTIJDEN
2.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Vogelsupplementen.nl derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Vogelsupplementen.nl in verzuim raakt.
3. PRODUCTEN
3.1 Alle opgaven en/of vermeldingen door Vogelsupplementen.nl met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Vogelsupplementen.nl uitdrukkelijk voorbehouden.
4. PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 Vogelsupplementen.nl is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Vogelsupplementen.nl een particulier is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die particulier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
5. PRIJZEN
5.1 Alle prijzen in de webshop worden inclusief B.T.W. vermeld. Vogelsupplementen.nl is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
5.2 Voor levering van bestellingen onder €3000,- worden verzendkosten in rekening gebracht.
6. LEVERING, BETALING EN UITVOERING
6.1 Voordat de bestelling werkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
6.2 Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een e-mail dat uw bestelling is geplaatst. Kort daarna zult u een e-mail ontvangen met de definitieve factuur.
6.3 Klanten dienen via de webshop online te betalen middels Ideal, Creditcard, Sofortbanking, Bancontact of per bankoverschrijving / overboeking. Het is niet mogelijk om op rekening te betalen, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (verkoop@vogelsupplementen.nl).
7. BETALINGSTERMIJN
7.1 Betalen op rekening is voor een beperkt aantal klanten mogelijk. Zij zullen deze optie, na inloggen, kunnen kiezen.
8. VERZUIM
8.1 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
9. INCASSOKOSTEN
9.1 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.
10. ZEKERHEID
10.1 Vogelsupplementen.nl heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Vogelsupplementen.nl, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Vogelsupplementen.nl is ontvangen.
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Alle geleverde producten blijven het eigendom van Vogelsupplementen.nl tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Vogelsupplementen.nl ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.
12. ONTBINDING
12.1 Vogelsupplementen.nl kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Vogelsupplementen.nl hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) Vogelsupplementen.nl de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Vogelsupplementen.nl bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.
13. OVERMACHT
13.1 Indien naar het redelijk oordeel van Vogelsupplementen.nl als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Vogelsupplementen.nl zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Vogelsupplementen.nl naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
13.2 Indien Vogelsupplementen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 De aansprakelijkheid van Vogelsupplementen.nl, van de personeelsleden van Vogelsupplementen.nl en van de personen voor wie Vogelsupplementen.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
14.2 Vogelsupplementen.nl en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Vogelsupplementen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Vogelsupplementen.nl.
14.3 De wederpartij vrijwaart Vogelsupplementen.nl voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Vogelsupplementen.nl verkochte producten.
15. RECLAMES
15.1 Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Vogelsupplementen.nl dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de producten door Vogelsupplementen.nl, ter kennis van Vogelsupplementen.nl te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Vogelsupplementen.nl vervallen.
16. TOEPASSELIJK RECHT EN WEBSHOPVOORWAARDEN
16.1 Alle geschillen met betrekking tot de door Vogelsupplementen.nl gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle. Op alle met Vogelsupplementen.nl gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.